Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 3. Cena on-line produktov.
 4. Dodacia lehota a dodacie podmienky.
 5. Reklamácie.
 6. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.
 7. Zodpovednosť za obsah webu.
 8. Záverečné ustanovenia

 1 Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov v elektronickom obchode na internetovej stránke www.andreaslobodova.sk.

Predávajúci:
Andrea Slobodová
Vinohradská 703/12
919 26 Zavar
IČO: 35 172 312
DIČ: 1033651300

Predávajúci je zapísaný na Okresnom úrade v Trnave, č. živnostenského registra:   207-11831  (Ďalej len “predávajúci”)

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.andreaslobodova.sk.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.andreaslobodova.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Andrea Slobodová so sídlom Vinohradská 703/12, 919 26 Zavar, IČO: 35 172 312 , DIČ:1033651300 . Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

2.Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, to znamená, predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný virtuálny tovar  a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu virtuálneho tovaru.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním on-line produktu alebo tovaru. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Kupujúci sa týmto zaväzuje že tento virtuálny tovar zo stránky www.andreaslobodová.sk bude používať len na svoje vlastné domáce účely. Tým zachová autorské práva.

 1. Cena on-line produktov.

Ceny za on-line produkty a tovar uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

Pri každej objednávke spotrebiteľ uvádza svoje meno a priezvisko, poštovú a/alebo fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ/IČ DPH, objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 

Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predávajúci nie je platcom DPH

4.Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri on-line produktoch je okamžite po prijatí platby predávajúcim. Zákazník dostane e-mailom prístupy k on-line produktu.

 5.Reklamácie

Po zaslaní prístupu k on-line produktu zákazník nemá právo na reklamáciu a vrátenie peňazí.

6.Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

 1. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, na riešenie sporu bude učinené podanie na všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Predávajúci využíva a akceptuje riešenie sporov alternatívnou formou, teda v rozhodcovskom konaní alebo mediáciou podľa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS).

So súhlasom s obchodnými podmienkami súhlasíte so zasielaním obchodných informácií.

Viac informácii o tejto možnosti nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01.02.2019 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright © 2019, Andrea Slobodová

Kontakt

preklady.slobodova@gmail.com 

+421 907 733 786