Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si ako zaobchádzame s osobnými údajmi

 Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane  fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len “GDPR”)

 

 1. Správca osobných údajov

Andrea Slobodová so sídlom Vinohradská 703/12, 919 26 Zavar

      IČO:35 172 312, DIČ: 1033651300
Zapísaná na Okresnom úrade v Trnave, č. živnostenského registra:   207-11831  (Ďalej len “správca”)

vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o Vašich právach.

 1. Rozsah spracovania osobných údajov
  Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu .
 2. Zdroje osobných údajov:

priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez webové stránky, e-maily, telefón, chat, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)
    verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)

 1. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

    adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
    popisné údaje (napr. bankové spojenie)
    ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
    údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie i.)

 1. Kategórie dotknutých osôb

    návštevník webu správcu
    zákazník správcu
    zamestnanec správcu
    dodávateľ služby
    iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

 1. Kategória príjemcov osobných údajov

    spracovateľ
    finančné ústavy
    verejné ústavy
    štátne i. orgánmi v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
    ďalší príjemcovia (napr. prenos osobných údajov do zahraničia – štáty EÚ)

 1. Účel spracovania osobných údajov

    účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
    rokovania o zmluvnom vzťahu
    plnenie zmluvy
    ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správca)
    archívnictvo vedené na základe zákona
    plnenie zákonných povinností zo strany správcu
    ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkarni a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov.

Za týmto účelom prijal správca technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. 

Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 1. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

 1. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov, spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.

 1. Práva dotknutých osôb

1) V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

    účelu spracovania,
    kategórie predmetných osobných údajov,
    príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
    plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
    všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
    ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho

osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

    Požiadať správcu o vysvetlenie.
    Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
    Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
    Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
    Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
    Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

ČO PRE VÁS Z TOHTO VYHLÁSENIA VYPLÝVA?

1.1. Ako predávajúci plne rešpektujem dôverný charakter vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete mi ich. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

1.2. Podľa Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) máte ako kupujúci právo na prístup (právo na poskytnutie zoznamu spracúvaných informácií o svojej osobe), právo na opravu (osobných údajov, ktoré mi nahlásite, že nesúhlasia), právo na vymazanie (právo byť zabudnutý, ak neexistuje nadradený zákonný dôvod o uchovaní osobných údajov dlhšie), právo na obmedzenie spracovania (napr. zneprístupnenie vami vybraných osobných údajov alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z internetových stránok), právo na prenosnosť dát (data dostanete v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), právo vzniesť námietku (v prípade, že nemožno vyhovieť vášmu právu na vymazanie, môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov pre iný účel, napríklad priameho marketingu alebo profilovania) a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na mňa pomocou emailu na adresu info@andreaslobodova.sk alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

1.3. V súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) spracovávam vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti iba po minimálnu nutnú dobu a v čo najmenšom nutnom rozsahu ohľadom na ich zamýšľané spracovanie, ktorý mi ukladajú zákony o účtovníctve a daňový poriadok.

Ďalej spracovávam vaše dáta a osobné údaje na základe vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú Vaše dáta bez meškania vyradené zo spracovania, pokiaľ ich nebude nutné spracovávať z iných právnych dôvodov (napr. Potrebných na splnenie zmluvy alebo na dodržanie právneho záväzku).

1.4. Uplatnenie práva na prístup a opravu
Na požiadanie vám podľa možností obratom, písomne a v súlade s vaším právom na prenositeľnosť dát oznámim, či a aké osobné údaje mám o vás zaznamenané. Ak by napriek mojim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, alebo si prajete odvolať svoj súhlas, kontaktujte ma prosím obratom na info@andreaslobodova.sk kde som vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

1.5. Uplatnenie práva na vymazanie a obmedzenia spracovania
Chcem vaše údaje použiť na to, aby som vás mohla informovať o produktoch a službách mojich alebo mojich partnerov, zistiť váš názor na ne, prípadne pripravovať pre vás personalizované správy na základe vašej reakcie na mojich weboch alebo v emailoch. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.

Ak by ste s nimi nesúhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odobrať a môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého môjho emailu. V prípade SMS odoslaním správy na kontaktné telefónne číslo.

1.6. Automaticky získané osobné údaje
Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenajú mnou používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení, informácie z denníka, IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy.

Tieto informácie sa používajú za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom (napr. Google Analytics).

1.7. Automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe a cookies
Automatické získavanie a spracovanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možné len na základe vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti “Súhlasím”, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.

Údaje o vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory “cookies” vo vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho zariadenia navštívili moje stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje.

Súhlas so získavaním a spracovaním údajov na marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie cookies tiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Moji zamestnanci, spolupracovníci, agentúry, obchodníci a dodávatelia sú z mojej strany viazaní mlčanlivosťou, diskrétnosťou a všetci bez výnimky podliehajú Nariadeniu (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Kontakt

preklady.slobodova@gmail.com 

+421 907 733 786